Informácie o spracovaní osobných údajov

DNS a.s., so sídlom Na Strži 65/1702, 140 00, Praha 4 – Nusle, ID 25146441, sa stará o ochranu osobných údajov, ktoré nám prenášate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte právo požadovať informácie o registrovaných osobných údajoch, ich oprave alebo vymazaní, ak sú udelené na základe vášho súhlasu. Ak dôjde k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenosnosť údajov a nepodliehate rozhodnutiu založenému výlučne na tomto rozhodnutí.  V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť DNS a.s. sa stará o bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prenášate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na primeranú ochranu vašich údajov vzhľadom na závažnosť ich spracovania. Žiadna neoprávnená osoba nemá prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, a bez vášho súhlasu ich neprenášame iným subjektom na ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať dns a.s. o informácie o tom, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme bezplatne najneskôr do 30 dní a v núdzových situáciách najneskôr do 90 dní. O predĺžení lehoty vás budeme včas informovať. Ak požiadate o zverejnenie informácií, ktoré o vás uchovávame, budeme musieť najprv overiť, či ste skutočne osobou, ktorej tieto informácie patria. Vo svojej žiadosti uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo požadovať ďalšie informácie na vašu identifikáciu pred poskytnutím osobných údajov, ktoré spracovávame o vašej osobe. Naším právom je potom primerane odmietnuť žiadosti o informácie, ktoré sú neprimerané alebo neprimerane opakujúce sa, alebo ich získanie si vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by bolo ťažké získať (zvyčajne zo záložných systémov, archívnych dokumentov atď.).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na vašu žiadosť môžu byť tieto údaje prenesené inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže osobné údaje sa môžu časom meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že máte akúkoľvek zmenu, aby sme vaše osobné údaje aktualizovali a vyhli sa možným chybám.  Predkladanie informácií o zmene údajov je nevyhnutne potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať naše činnosti ako Správca. Súvisí to aj s vaším právom na opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a Únie, máte právo namietať a následne overíme legitímnosť vašej žiadosti. V čase námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, kým sa nepreuverí, či je námietka odôvodnená. Informujeme vás, že vaším právom je tiež namietať proti spracúvaným osobným údajom príslušnému dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajovPplk. Sochora 27170 00 Praha 7

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že údaje zaznamenané týmto spôsobom nie sú presné, alebo ich spracovávame nezákonne a ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na vymazanie

Ak ste nám niekedy udelili svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zaslaného bulletinu), máte právo ich kedykoľvek odvolať a sme povinní vymazať údaje, ktoré spracovávame výlučne na základe vášho súhlasu. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracúvané údaje v rámci povinnosti plniť zmluvu, právne dôvody alebo oprávnené záujmy. Ak sú niektoré vaše údaje uložené v záložných systémoch, ktoré automaticky zabezpečujú odolnosť všetkých našich systémov a vykonávajú funkciu ochrany straty údajov v prípade nehôd, nie je v našej moci odstrániť tieto údaje zo záložných systémov a často to nie je ani technicky uskutočniteľné. Tieto údaje sa však už aktívne nespracovávajú a nebudú použité na ďalšie účely spracovania.

Kam ísť

S vašimi otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť aj na e-mail GDPR@dns.cz alebo sídlo našej spoločnosti:

DNS a.s.
Na Strži 65/1702140 00Praha 4 – Nusle

Webové stránky – súbory denníka

Ak pristupujete na našu webovú stránku a pre zobrazenie, spracujeme nasledujúce súbory denníka a ukladáme ich na naše servery. Informácie, ktoré uchovávame, zahŕňajú:

  • Vaša IP adresa
  • Úvodná stránka našej webovej stránky
  • kód odpovede http
  • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame maximálne tri roky.

Cookies

Keď navštívite našu webovú stránku, ste informovaní, že používame technológiu na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookies vo vašom zariadení. Cookies sú malé textové súbory, ktoré nikde neposielame, môžete tieto súbory vymazať z prehliadača alebo úplne zakázať ich používanie. Súbory cookies nezhromažďujú žiadne z vašich osobných údajov, ale bez týchto súborov nemôžeme zabezpečiť plnú funkčnosť webovej stránky.

Analýza a štatistika

Webovú stránku monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré analyzujeme pomocou tejto služby, nie sú vašimi osobnými údajmi. S touto službou zhromažďujeme prevádzkové a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého pristupujete na našu webovú stránku. Všetky tieto informácie používame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu, ako aj na účely právnej ochrany.

Prenos osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách sa neuskutočuje.